top of page

Vedtekter

VEDTEKTER FOR HÅLOGALANDKATTEN ORG. 985247293 Sist revidert 7.12.21

§1

Hålogalandkatten (HÅLKA) Er stiftet den 15. februar 1986 under navnet Harstad Rasekattklubb (HARAK) og godkjent gjennom Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) tilsluttet og godkjent av Federation Internationale Feline (FiFe). Etter vedtak på klubbens Generalforsamling i 2001 og 2002 er klubbens navn endret til Hålogalandkatten (HÅLKA) med virkning fra 1. januar 2003.

§2

HÅLKA er en klubb for alle kattevenner og dens formål er å arbeide for, samt fremme kjennskap til kontrollert kattehold og på alle måter en dyrevennlig opptreden og til en hver tid respektere den gjeldende dyrevernloven.

§3

MEDLEMSKAP kan oppnås av alle som er interessert i klubbens virksomhet. ÆRESMEDLEM Personer som over tid har gjort en betydelig eller banebrytende innsats for klubben kan velges som Æresmedlem. Kandidater til æresmedlemskap fremmes med begrunnelse for styret som vurderer og treffer avgjørelse i hvert enkelt tilfelle. Styrets avgjørelse skal begrunnes og kan ikke påklages. Æresmedlemmer har rettigheter som hovedmedlem. Æresmedlem betaler ikke kontingent.

§4

GENERALFORSAMLINGEN er klubbens høyeste myndighet. Stemmerett ved generalforsamlingen oppnås etter 3 måneders medlemskap. Videre må medlemmet være fylt 14 år før generalforsamlingen. Den årlige ordinære generalforsamlingen holdes i løpet av desember og innkalles med 3 ukers skriftlig varsel. Innkallingen kan også sendes medlemmene elektronisk. og skal inneholde følgende dagsorden: x Årsberetning x Regnskap x Innkomne forslag x Aktivitetsplan og budsjett for kommende periode x Valg Saker og forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 14 dager før generalforsamlingen avholdes. Fullmaktstemmer tillates. Fullmakt til å stemme i andre medlemmers sted skal foreligge skriftlig eller pr e post, og meddeles klubbens styre før GF settes. Intet medlem kan ha mer enn 2 fullmaktstemmer i tillegg til sin egen stemme (3 stemmer totalt). Forhåndsstemmer tillates ikke. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når 10 % av de stemmeberettige medlemmer er tilstede.

§5

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING avholdes når ½ styret eller 1/3 av medlemmene skriftlig krever det. Ekstraordinær Generalforsamling skal være gjennomført innen 4 uker etter at det er fremmet krav om det. Ekstraordinær Generalforsamling kan kun behandle de saker som er framsatt i kravet.

§6

STYRET skal bestå av: Leder Nestleder Sekretær Kasserer 2 styremedlemmer 1 varamedlem Styret er beslutningsdyktig når 2/3 er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.

§7

VALGENE gjelder for 2 år. Leder og kasserer velges på ulike år (oddetall) Sekretær, nestleder og utstillingssekretær velges på like år. (partall) 1. styremedlem velges på ulikt år (oddetall) 2. styremedlem velges på likt år (partall) Webmaster velges hvert år. Det velges valgkomite på 2 medlemmer hvert år. Utstillingsleder utpekes av styret. Varamedlem velges på ulike år.

§8

LEDER, leder foreningens møter. Under hans/hennes fravær eller når det er ønskelig overtar et av styremedlemmene, fortrinnsvis nestleder dennes verv. Styremøtene innkalles av leder. Leder er delegat til NRRs GF. Nestleder er dennes varamedlem. Må sekretær, kasserer eller et styremedlem fratre i sin valgte periode skal/kan varamedlem inntre i dennes sted.

§9

SEKRETÆR fører referat/protokoll fra styremøter. Han/hun utarbeider for hver ordinære generalforsamling en utførlig rapport over foreningslivet i det inneværende foreningsåret. Medlemmene har til enhver tid rett til å gjøre seg kjent med referatenes innhold. Sekretæren fungerer som arkivar. I arkivet oppbevares alt av interesse for foreningen, særlig protokoller. Sekretæren skal også ha oversikt over medlemskartotek og ha ansvar for klubbens korrespondanse. Styreprotokoll refereres på hvert styremøte, samt medlemsmøte. All korrespondanse til NRR skjer via sekretær. Sekretær er delegat til NRRs GF. Nestleder er dennes varamedlem. Tillegg til §8 og §9 Nestleder er 1 varamedlem til NRRs Generalforsamling. Hvis denne er forhindret, er det styrets oppgave og finne et annet varamedlem.

§10

USTILLINGS-SEKRETÆR OG WEBMASTER Vervene som webmaster og utstillingssekretær gir ikke i seg selv plass i klubbens styre. Vervene som webmaster og utstillingssekretær er arbeidskrevende i seg selv, og personer som påtar seg slike verv, bør ikke automatisk bli pålagt ytterligere arbeidsoppgaver. Dessuten er webmaster ikke nødvendigvis medlem i klubben, og skal da ikke ha plass i klubbens styre. REGNSKAP føres av kassereren. Regnskapet går fra 1.november til 31.oktober. Kassereren innkrever kontingenter og avgifter.

§11

 

REVISOR kontrollerer regnskapsførselen og gjennomgår de avsluttede regnskaper.

§12

 

Medlemmer som skriftlig eller muntlig x opptrer i strid med HÅLKA eller NRR sine lover og/eller instrukser fattet med hjemmel i vedtektene

x opptrer i strid med, eller unnlater og følge lovlig fattede vedtak

x opptrer på en måte som er egnet til å skade, svekke tilliten eller anseelsen til HÅLKA

x opptrer på en måte som er egnet til å skade eller motarbeide andre medlemmer og deres utvikling i HÅLKA

 

Kan:

x Ilegges skriftlig irettesettelse,

x Suspenderes fra tillitsverv,

x Suspenderes som medlem og dermed miste alle sine rettigheter og plikter i organisasjonen

 

Suspensjon etter pkt. 2, 3 og 4 skal være tidsavgrenset og kan maksimalt ha en varighet på 2 – to år regnet fra vedtakstidspunktet.

B. Medlemmer som suspenderes fra tillitsverv, må eventuelt velges på nytt for å kunne tre inn i vervet igjen.

C. Vedtak etter denne bestemmelse fattes av styret.

D. Styrets vedtak kan av medlemmet innen 2 – to måneder fra vedtaksdato, ankes inn for GF. Anken gis unntaksvis oppsettende virkning. GF skal kun ta stilling til om styrets vedtak skal stadfestes. Omgjøring av styrets vedtak krever 2/3 flertall.

E. Medlem som på nytt suspenderes etter § 12 kan EKSKLUDERES fra HÅLKA. Eksklusjonen foretas av styret, og medfører at medlemmet for alltid mister rett til medlemskap i HÅLKA. I særlig grove tilfeller kan styret gå til eksklusjon av medlemmet uten å gå veien om suspensjon. Et vedtak om eksklusjon kan av medlemmet ankes inn for årsmøtet til endelig avgjørelse. Ved anken legges retningslinjene i § 12 D til grunn.

F. Før vedtak om suspensjon, eventuelt eksklusjon treffes etter § 12, skal medlemmet gis anledning til å fremføre/redegjøre for sitt syn på saken for styret.

G. Gjelder saken et av styrets medlemmer, dennes husstand eller nære familie, er medlemmet innhabil og skal fratre ved styrets behandling av saken.

I. Disse regler kommer i tillegg til NRR sitt disiplinærreglement. Styret skal i alle disiplinærsaker også vurdere om saken skal oversendes NRR for ytterligere disiplinærforføyning.

§13

 

UTMELDELSE fra klubben skal foregå skriftlig til sekretæren som da sørger for at den som melder seg ut leverer tilbake til klubben det som eventuelt måtte høre denne til.

§14

 

KONTINGENT betales for ett kalenderår ad gangen og må være betalt for å få stemmerett ved generalforsamlingen. Skyldig kontingent må være betalt for å kunne oppnå rettigheter som medlem. Kontingenten skal fastsettes på årsmøtet/generalforsamlingen. Nye medlemmer som registreres etter 1. september, betaler kun halv kontingent. Dette gjelder også familiemedlemmer og støttemedlemmer. Nye medlemmer kan velge å betale full kontingent, og vil da få medlemskap ut det påfølgende året. Oppdretter som tegner medlemskap i Hålogalandkatten, for en av sine egne kattungekjøpere samtidig med bestillingen av stamtavlerekvisisjonen, betaler halv pris for medlemskapet til kattungekjøperne.

§15

Det betales ikke STYREHONORAR i HÅLKA. Medlemmer skal så langt mulig få dekket sine faktiske utgifter for å ivareta verv i klubben. Det til enhver tid sittende styre har fullmakt til å vurdere godtgjørelsen ut fra klubbens totale økonomi. Dette innarbeides i klubbens årlige budsjett og vedtas som del av dette.

§15

 

Det betales ikke STYREHONORAR i HÅLKA. Medlemmer skal så langt mulig få dekket sine faktiske utgifter for å ivareta verv i klubben. Det til enhver tid sittende styre har fullmakt til å vurdere godtgjørelsen ut fra klubbens totale økonomi. Dette innarbeides i klubbens årlige budsjett og vedtas som del av dette.

§17

 

Rekommanderte sendinger: Tillegg for rekommandert sending. Dersom man ønsker stamtavler eller andre papirer skal sendes rekommandert til NRR, betales Posten Norges satser for dette. Beløpet betales til Hålogalandkattens konto på forhånd, og kvittering følger papirene. Beskjed om ønsket rekommandert sending gis samtidig som saken sendes klubben (Ønskes rekommandert sending fra NRR, betales dette til NRRs konto).

§18

Endring av HÅLKAs VEDTEKTER krever 2/3 flertall på lovlig satt Generalforsamling.

Disse vedtektene er godkjent på HÅLKAs ordinære Generalforsamling 3. desember 2003 og trer i kraft umiddelbart.

Endringer innført i § 7 etter vedtak på klubbens GF den 05.12.2006 Raymond Jacobsen/ Sekretær HÅLKA

Endringer innført i §4 etter vedtak på klubbens GF den 05.12.2007 Raymond Jacobsen/ Sekretær HÅLKA Endringer innført i§1, §,4, §6, §7 og §8 etter vedtak på klubbens GF den 28.11.2008 Raymond Jacobsen/ Sekretær HÅLKA

Endringer innført i §8, §9. Samt en tilføyelse til begge disse paragrafene. Endring innført i §15 etter vedtak på klubbens GF den 01.12.2009 Raymond Jacobsen/ Sekretær HÅLKA Endring og tilføyelser innført i §7 og Tilføyelser innført i §14. Ny paragraf er satt inn i vedtektene. §17 er omgjort til § 18 og den nye paragrafen er §17 Dette etter vedtak på klubbens GF den 30.11.2010 Raymond Jacobsen/ Sekretær HÅLKA Endring og tilføyelser innført i §6, §7 og §8. Styret er tillagt varamedlem. Dette etter vedtak på klubbens GF den 07.12.2021 Mariann Skaanevik/Kasserer HÅLKA

bottom of page